محصول مدل مشخصات محصول قیمت (ريال)
 یخچـــال

LG

 BF760W یخچال پایین فریزر / عرض 70 سانت / سفید / Hygiene Fresh / کمپرسور خطی / WiFi / آبریز / ++A تماس بگیرید
BF760TS یخچال پایین فریزر / عرض 70 سانت / نقره ای / Hygiene Fresh / کمپرسور خطی / WiFi / آبریز / ++A تماس بگیرید
LF250FLTS سری جدید دوقلو / فریزر / نقره ای / کمپرسور خطی / WiFi / دارای 7 طبقه مجزا / ++A تماس بگیرید
LF250RLTS سری جدید دوقلو / یخچال / نقره ای با آبریز / WiFi /کمپرسور خطی / +A تماس بگیرید
LF250FLW سری جدید دوقلو / فریزر / سفید / کمپرسور خطی / WiFi / دارای 7 طبقه مجزا / ++A تماس بگیرید
LF250RLW سری جدید دوقلو / یخچال / سفید / WiFi /کمپرسور خطی / +A تماس بگیرید
TF580WB یخچال بالا فریزر جدید / سفید چرم / 30 فوت / WiFi /کمپرسور خطی / Hygiene Fresh / سیستم Door Cooling / آبریز / ++A تماس بگیرید
TF580TS یخچال بالا فریزر جدید / نقره ای / 30 فوت / WiFi /کمپرسور خطی / Hygiene Fresh / سیستم Door Cooling / آبریز / ++A تماس بگیرید
TF560WB یخچال بالا فریزر جدید / سفید چرم / 25 فوت / WiFi /کمپرسور خطی / Hygiene Fresh / سیستم Door Cooling / آبریز / ++A تماس بگیرید
TF560TS یخچال بالا فریزر جدید / نقره ای / 25 فوت / WiFi /کمپرسور خطی / Hygiene Fresh / سیستم Door Cooling / آبریز / ++A تماس بگیرید
TF660TS یخچال بالا فریزر جدید / Door-in-Door / نقره ای / 25 فوت / WiFi /کمپرسور خطی / Hygiene Fresh / سیستم Door Cooling / آبریز / +A تماس بگیرید
BF320W یخچال پایین فریزر / سفید / عرض 60 سانتیمتر / کمپرسور خطی / WiFi / سه کشو در فریزر / آبریز / ++A تماس بگیرید
BF320TS یخچال پایین فریزر / نقره ای / عرض 60 سانتیمتر / کمپرسور خطی / WiFi / سه کشو در فریزر / آبریز / ++A تماس بگیرید
BF420W یخچال پایین فریزر / سفید / عرض 60 سانتیمتر / کمپرسور خطی / WiFi / سه کشو در فریزر / آبریز / دستگیره پاکتی / ++A تماس بگیرید
BF420TS یخچال پایین فریزر / نقره ای / عرض 60 سانتیمتر / کمپرسور خطی / WiFi / سه کشو در فریزر / آبریز / دستگیره پاکتی / ++A تماس بگیرید
BF75W یخچال پایین فریزر / سفید / عرض 70 سانتیمتر / ارتفاع 172 سانتیمتر / آبریز / ++A تماس بگیرید
BF75TS یخچال پایین فریزر / نقره ای / عرض 70 سانتیمتر / ارتفاع 172 سانتیمتر / آبریز / ++A تماس بگیرید
RF13W یخچال 3 فوت / سفید / گاز R600a / مصرف انرژی +A تماس بگیرید
RF15W یخچال 5.5 فوت / سفید / گاز R600a / مصرف انرژی +A تماس بگیرید
BF32W یخچال پایین فریزر / سفید / عرض 60 سانتیمتر / کمپرسور خطی / سه کشو در فریزر / ++A تماس بگیرید
BF32TS یخچال پایین فریزر / نقره ای / عرض 60 سانتیمتر / کمپرسور خطی / سه کشو در فریزر / آبریز / ++A تماس بگیرید
BF42W یخچال پایین فریزر / سفید / عرض 60 سانتیمتر / کمپرسور خطی / آبریز / دستگیره پاکتی / ++A تماس بگیرید
BF42TS یخچال پایین فریزر / نقره ای / عرض 60 سانتیمتر / کمپرسور خطی / آبریز / دستگیره پاکتی / ++A تماس بگیرید
BF76W یخچال پایین فریزر / عرض 70 سانت / سفید / Hygiene Fresh / آبریز / ++A تماس بگیرید
BF76TS یخچال پایین فریزر / عرض 70 سانت / نقره ای / Hygiene Fresh / آبریز / ++A تماس بگیرید
TF56WB یخچال بالا فریزر / سفید چرم / 25 فوت / کمپرسور اینورتر / Hygiene Fresh / آبریز / +A تماس بگیرید
TF56TS یخچال بالا فریزر / نقره ای / 25 فوت / کمپرسور اینورتر / Hygiene Fresh / آبریز / +A تماس بگیرید
TF66TS یخچال بالا فریزر / Door-in-Door / نقره ای / 25 فوت / کمپرسور اینورتر / Hygiene Fresh  / آبریز / +A تماس بگیرید
LF25FLTS سری یخچال های دوقلو / فریزر / نقره ای / کمپرسور خطی / دارای 7 طبقه مجزا / ++A تماس بگیرید
LF25RLTS سری یخچال های دوقلو / یخچال / نقره ای با آبریز / کمپرسور خطی / ++A  تماس بگیرید
LF25FLW  سری یخچال های دوقلو / فریزر / سفید / کمپرسور خطی / دارای 7 طبقه مجزا / ++A تماس بگیرید
LF25RLW  سری یخچال های دوقلو / یخچال / سفید با آبریز / کمپرسور خطی / ++A تماس بگیرید
TF57WB یخچال بالا فریزر / سفید چرم / 28 فوت / کمپرسور خطی / Hygiene Fresh / آبریز / ++A  تماس بگیرید
TF57TS  یخچال بالا فریزر / نقره ای / 28 فوت / کمپرسور خطی / Hygiene Fresh / آبریز / ++A تماس بگیرید
TF58WB  یخچال بالا فریزر / سفید چرم / 30 فوت / کمپرسور خطی / Hygiene Fresh / آبریز / ++A تماس بگیرید
TF58TS یخچال بالا فریزر / سفید چرم / 30 فوت / کمپرسور خطی / Hygiene Fresh / آبریز / ++A  تماس بگیرید
TF34WB یخچال بالا فریزر / سفید چرم / 22 فوت / Hygiene Fresh / آبریز / ++A  تماس بگیرید
TF34TS یخچال بالا فریزر / نقره ای / 22 فوت / Hygiene Fresh / آبریز / ++A  تماس بگیرید
TF33WB یخچال بالا فریزر / سفید چرم / 20 فوت / Hygiene Fresh / آبریز / ++A  تماس بگیرید
TF33TS یخچال بالا فریزر / نقره ای / 20 فوت / Hygiene Fresh / آبریز / ++A تماس بگیرید